گردونه ی گروه هنر و معماری نقیب معمار NAQIBMEAMAR GROUP
گروه هنر و معماری نقیب معمار (محصول)

سالن همایش

مشاوره ، متره و برآورد ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : سالن همایش ، سالن کنفرانس و ...... تخصص ماست بیشتر ...
گروه هنر و معماری نقیب معمار (محصول)

بازسازی ساختمان

مشاوره ، محتره و برآورد ، طراحی ، نظارت و اجرای کامل معماری داخلی ، معماری محوطه دکوراسیون داخلی و دکوراسیون محوطه سنتی و مدرن در ایرانبیشتر ...
گروه هنر و معماری نقیب معمار (محصول)

معماری داخلی اماکن بهداشتی

مشاوره ، متره و برآورد ، طراحی ، نظارت ، تجهیز و اجرای کامل پروژه های : مطب ، آزمایشگاه ، کلینیک ، هتلینگ بیمارستانی ، بخش VIP و ........ تخصص ماست بیشتر ...
گروه هنر و معماری نقیب معمار (محصول)

پتینه کاری

طراحی و اجرای پتینه کاری ساختمان تخصص ماست بیشتر ...
گروه هنر و معماری نقیب معمار (محصول)

معماری سنتی ایرانی

مشاوره ، متره و برآورد ، طراحی ، نظارت و اجرای کامل معماری سنتی در ایرانبیشتر ...

 |